PHỤ NỮ TÂN VĂN (số đầu tiên) - LỜI TÂM - HUYẾT CÙNG CHỊ EM ÐỒNG -BÀO

Mục lục
PHỤ NỮ TÂN VĂN (số đầu tiên)
CHƯƠNG -TRÌNH CỦA BỔN -BÁO
LỜI TÂM - HUYẾT CÙNG CHỊ EM ÐỒNG -BÀO
Các danh - nhơn trong nước đối với vấn-đề phụ-nữ
VỀ VĂN- HỌC CŨA PHỤ- NỮ VIỆT- NAM
VĂN -UYỄN
CÁI TƯ - TƯỞNG
VIỆT -NAM PHỤ -NỮ LIỆT -TRUYỆN .
PHẦN NHI ÐỒNG
BỖN- BÁO CẨN- KHẢI ?
Tất cả các trang

LỜI TÂM - HUYẾT  CÙNG CHỊ EM ÐỒNG -BÀO


Vì trách- nhậm làm chũ - nhơn báo Phụ -Nữ - Tân - Văn (...) xin kích chào chị em đồng - bào, cùng có đôi lời bày tỏ (...) chũ - ý của tôi sáng lập ra tờ báo nầy.

Nghĩ vì: cây có cội, nước có nguồn, dân tộc ta sở dỉ không phải là bọn "ăn góc biển, ngũ đầu rừng"  như dân da đỏ ở bên Nam - Mỹ, cùng la "lối vầy đoàn, sớm rẻ bạn" như (...) dân da đen ở phía Tây-phi, chĩnh là vì chúng ta nhờ được (...) nền nếp từ xưa, cội nguồn vững chắt, suốt bốn ngàn năm (...) đã sống rất vẻ - vang trên cỏi đất nầy.

Sự vẻ- vang ấy đành là có nhờ đất - đai phì-nhiêu, lịch-sữ (...) tô-điểm, mà nhờ hơn hết là những lề lối cang - thường tốt đẹp, mà ông cha ta đã để lại cho ta.

Sóng văn- minh vật- chất thật là ác- nghiệt, không biết kiêng nể cái nền móng nghiêm trang vững đặt của luân- lý Việt- nam, bởi thế mà đã có người than rằng :

"Văn- minh Ðông- Á trời thâu sạch,

"Nầy lúc luân thường đảo ngược ru!".

Tình thế đả như vậy, chị em ta không lẻ chỉ than dài thở ngắn rồi lần lựa bỏ qua, mà chị em ta quyết là phải (...) hội - hiệp nhau, xúm- xít nhau trong trong một cơ- quan chung cũa xả hội, gìn giử lại chút "hương hảo" ting thần của tổ tiên để lại. Hương - hỏa ấy không phải là không đẹp, mà chị em ta đành xem thường ! Chị em ta là kẻ tề- gia nội trợ mà không chăm - nom gìn - giư thì còn đợi ai bây giờ ?

Vì nghỉ thế mà lập ra tờ Phụ -Nữ - Tân - Văn:

Một đều rất may, là khi P.N.T.V. thành lập thì được các bậc trưởng-huynh và các chị em đồng-chí tr9ong nước đều đồng tâm cọng-sự, giúp đở chúng tôi về việc biên tập trng báo. Bên nử - giới thì có : Bà Ðạm - phương nử -sữ, bà Cao Ngọc - môn, cô Trần thanh- Nhàn, cô nguyển thị Hồng - Ðăng, cô Ðắc- Hoa. Bên nam- giới thì có :ông Lê - Ðức (cựu chủ bút Nử - Giới - Chung), ông Ðào - Trinh- Nhứt, ông Chương- Dân, ông Nguyển-hoá Ðàng đều là đồng -nhân trong tòa soạn. Còn về các nhà chuyên môn thì nhờ các đại - gia giúp cho, như mục pháp - luật có một ông luật- sư.

Mục vệ- sanh và y khoa có ông Trần -văn -Ðôn và ông Nguyển - Tử- Thức.

Mục tiễu thuyết có ông Hồ -biểu - Chánh.

Mục văn - học có ông Tú phan - Khôi.

Ý tôi định và cách tổ - chức tờ báo như thế nầy, nếu may ra thì sẽ khỏi phụ lòng chư qúi độc-giả, bây giờ tôi xin dâng tờ Phụ -Nữ - Tân - Văn làm cũa chung cho chị em nam- việt.

Hởi ai là nhà "nhả ngọc phun châu !" trường văn trận bút ở trong, Phụ -Nữ - Tân - Văn là để dànhc ho chị em đó !.

Ai là nhà nữ- lưu trí - thức ! diễn - đàn nầy là chung cho các chị em đây!

Thạnh hãy suy, hay hay dở, Phụ -Nữ - Tân - Văn tất có quan - hệ chung cho danh dự nử- giới nước nhà.

Cổ- ngử có câu: "xấu lá xấu nem, xâu em thì xấu chị" vậy xin chị em cố giúp cho Phụ -Nữ - Tân - Văn !

Mấy lời tự trong lòng tỏ ra, xin các bạn đồng chí lượng xét và biểu đồng tình cho, muôn vàn trân trọng !

Mme NGUYỂN -ÐỨC-NHUẬN

Ðốn thũ.

 Add comment