Vài thông tin về GIA ĐỊNH BÁO - tờ báo Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam - * CÁC SỐ GIA ĐỊNH BÁO CÒN LƯU GIỮ ĐƯỢC Tại Thư viện Khoa hoc TH TP.HCM

Mục lục
Vài thông tin về GIA ĐỊNH BÁO - tờ báo Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam
* QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA GIA ĐỊNH BÁO
* Những thay đổi trong thời gian Gia Định Báo tồn tại
* NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ NGÔN NGỮ CỦA GIA ĐỊNH BÁO
* Ngôn ngữ trong Gia Định báo
* CÁC SỐ GIA ĐỊNH BÁO CÒN LƯU GIỮ ĐƯỢC TRÊN GIẤY tại Thư viện Lịch sử TP.HCM
* CÁC SỐ GIA ĐỊNH BÁO CÒN LƯU GIỮ ĐƯỢC Tại Thư viện Khoa hoc TH TP.HCM
Tất cả các trang


CÁC SỐ CÒN LƯU GIỮ ĐƯỢC Tại Thư viện Khoa hoc TH TP.HCM


Dưới hình thức vi phim mã số B 168
Năm 1865
Số 4    ngày  15 tháng 7
Số  5    ngày  15  tháng  8
Số 6    ngày  15  tháng 9

Năm 1874
Số 11    ngày  26  tháng  4     m 1  tháng  5

Năm 1874
Số 3        ngày 15 tháng 12 (AL)    ngày 1 tháng 2 (DL)    có 4 trang
Số 4        ngày 29 tháng 12 (AL)    ngày 15 tháng 2 (DL)     có 4 trang + 2 phụ trang
Số 5        ngày 13 tháng 1 (AL)    ngày 1 tháng 3 (DL)    có 4 trang
Số 6        ngày 27 tháng 1 (AL)    ngày 15 tháng 3 (DL)     có 4 trang
Số 7        ngày 15 tháng 2 (AL)    ngày 1 tháng 4 (DL)     có 4 trang
Số 8        ngày 29 tháng 2 (AL)    ngày 15 tháng 4 (DL)     có 4 trang
Số 9        ngày 16 tháng 3 (AL)    ngày 1 tháng 5 (DL)     có 4 trang
Số 10        ngày 30 tháng 3 (AL)    ngày 15 tháng 5 (DL)     có 4 trang+ 2 phụ trang
Số 11        ngày 17 tháng 4 (AL)    ngày 1 tháng 6 (DL)     có 4 trang+ 2 phụ trang
Số 12        ngày 2 tháng 5 (AL)    ngày 15 tháng 6 (DL)     có 4 trang
Số 13        ngày 18 tháng 5 (AL)    ngày 1 tháng 7 (DL)     có 4 trang
Số 14        ngày 2 tháng 6 (AL)    ngày 15 tháng 7 (DL)     có 4 trang
Số 15        ngày 19 tháng 6 (AL)    ngày 1 tháng 8 (DL)     có 4 trang
Số 16        ngày 4 tháng 7 (AL)    ngày 15 tháng 8 (DL)     có 4 trang
Số 17        ngày 21 tháng 7 (AL)    ngày 1 tháng 9 (DL)     có 4 trang
Số 18        ngày 5 tháng 8 (AL)    ngày 15 tháng 9 (DL)     có 4 trang
Số 19        ngày 21 tháng 8 (AL)    ngày 1 tháng 10 (DL)     có 4 trang
Số 20        ngày 6 tháng 9 (AL)    ngày 15 tháng 10 (DL)     có 4 trang
Số 21        ngày 23 tháng 9 (AL)    ngày 1 tháng 11 (DL)     có 4 trang
Số 22        ngày 7 tháng 10 (AL)    ngày 15 tháng 11 (DL)     có 4 trang
Số 23        ngày 23 tháng 10 (AL)    ngày 1 tháng 12 (DL)     có 4 trang
Số 24        ngày 7 tháng 11 (AL)    ngày 15 tháng 12 (DL)     có 4 trang+ 1 phụ trang

Năm 1875
Số 4        ngày 10 tháng 1 (AL)    ngày 15 tháng 2 (DL)     có 4 trang + 2 phụ trang
Số 5        ngày 24 tháng 1 (AL)    ngày 1 tháng 3 (DL)    có 4 trang
Số 6        ngày 8 tháng 2 (AL)    ngày 15 tháng 3 (DL)     có 4 trang
Số 7        ngày 25 tháng 2 (AL)    ngày 1 tháng 4 (DL)     có 4 trang
Số 8        ngày 10 tháng 3 (AL)    ngày 15 tháng 4 (DL)     có 4 trang
Số 9        ngày 26 tháng 3 (AL)    ngày 1 tháng 5 (DL)     có 4 trang
Số 10        ngày 11 tháng 4 (AL)    ngày 15 tháng 5 (DL)     có 4 trang
Số 11        ngày 28 tháng 4 (AL)    ngày 1 tháng 6 (DL)     có 4 trang
Số 12        ngày 11 tháng 5 (AL)    ngày 15 tháng 6 (DL)     có 4 trang
Số 13        ngày 28 tháng 5 (AL)    ngày 1 tháng 7 (DL)     có 4 trang
Số 14        ngày 13 tháng 6 (AL)    ngày 15 tháng 7 (DL)     có 4 trang
Số 15        ngày 1 tháng 7 (AL)    ngày 1 tháng 8 (DL)     có 4 trang
Số 16        ngày 15 tháng 7 (AL)    ngày 15 tháng 8 (DL)     có 4 trang
Số 17        ngày 2 tháng 8 (AL)    ngày 1 tháng 9 (DL)     có 4 trang
Số 18        ngày 16 tháng 8 (AL)    ngày 15 tháng 9 (DL)     có 4 trang
Số 19        ngày 3 tháng 9 (AL)    ngày 1 tháng 10 (DL)     có 4 trang
Số 20        ngày 17 tháng 9 (AL)    ngày 15 tháng 10 (DL)     có 4 trang+ 2 phụ trang
Số 21        ngày 4 tháng 10 (AL)    ngày 1 tháng 11 (DL)     có 4 trang
Số 22        ngày 19 tháng 10 (AL)    ngày 15 tháng 11 (DL)     có 4 trang+ 2 phụ trang
Số 24        ngày 8 tháng 11 (AL)    ngày 15 tháng 12 (DL)     có 4 trang+ 2 phụ trang

Năm 1876
Số 1        ngày 6 tháng 12 (AL)    ngày 1 tháng 1 (DL)     có 4 trang

Năm 1893
Số 19        ngày 24 tháng 3 (AL)    thứ ba, ngày 9 tháng 5 (DL)     có 4 trang
(74 đến 76)
Số 20        ngày 2 tháng 4 (AL)    thứ ba, ngày 16 tháng 5 (DL)    có 4 trang
(78 đến 80)
Số 21        ngày 9 tháng 4 (AL)    thứ ba, ngày 23 tháng 5 (DL)     có 4 trang
(82 đến 84)
Số 22        ngày 15 tháng 4 (AL)    thứ ba, ngày 30 tháng 5 (DL)     có 4 trang
(86 đến 88)
Số 23        ngày 22 tháng 4 (AL)    thứ ba, ngày 6 tháng 6 (DL)     có 4 trang
(90 đến 92)
Số 24        ngày 29 tháng 4 (AL)    thứ ba, ngày 13 tháng 6 (DL)     có 4 trang
(94 đến 96)
Số 26        ngày 14 tháng 5 (AL)    thứ ba, ngày 27 tháng 6 (DL)     có 4 trang
(102 đến 104)
Số 27        ngày 21 tháng 5 (AL)    thứ ba, ngày 4 tháng 7 (DL)     có 4 trang
(106 đến 108)
Số 28        ngày 28 tháng 5 (AL)    thứ ba, ngày 11 tháng 7 (DL)     có 4 trang
(110 đến 112)
Số 29        ngày 6 tháng 6 (AL)    thứ ba, ngày 18 tháng 7 (DL)     có 4 trang
(114 đến 116)
Số 30        ngày 13 tháng 6 (AL)    thứ ba, ngày 25 tháng 7 (DL)     có 4 trang
(118 đến 120)
Số 31        ngày 20 tháng 6 (AL)    thứ ba, ngày 1 tháng 8 (DL)     có 4 trang
(122 đến 124)
Số 32        ngày 27 tháng 6 (AL)    thứ ba, ngày 8 tháng 8 (DL)     có 4 trang
(126 đến 128)
Số 33        ngày 4 tháng 7 (AL)    thứ ba, ngày 15 tháng 8 (DL)     có 4 trang
(130 đến 132)

Năm 1895
Số 19        ngày 13 tháng 4 (AL)    thứ ba, ngày 7 tháng 5 (DL)     có 4 trang
(70 đến 72)
Số 20        ngày 20 tháng 4 (AL)    thứ ba, ngày 14 tháng 5 (DL)     có 4 trang
(74 đến 76)
Số 21        ngày 27 tháng 4 (AL)    thứ ba, ngày 21 tháng 5 (DL)     có 4 trang
(78 đến 80)
Số 32        ngày 16 tháng 6 (AL)    thứ ba, ngày 6 tháng 8 (DL)     có 4 trang
(122 đến 124)
Số 35        ngày 1 tháng 7 (AL)    thứ ba, ngày 27 tháng 8 (DL)     có 4 trang
(134 đến 136)
Số 36        ngày 16 tháng 7 (AL)    thứ ba, ngày 3 tháng 9 (DL)     có 4 trang
(138 đến 140)
Số 37        ngày 22 tháng 7 (AL)    thứ ba, ngày 10 tháng 9 (DL)     có 4 trang
(142 đến 144)
Số 38        ngày 29 tháng 7 (AL)    thứ ba, ngày 17 tháng 9 (DL)     có 4 trang
(150 đến 152)

Năm 1897
Số 27        ngày 7 tháng 6 (AL)    thứ ba, ngày 6 tháng 7 (DL)     có 4 trang
(106 đến 108)
Số 42        ngày 24 tháng 9 (AL)    thứ ba, ngày 19 tháng 10 (DL)     có 4 trang
(165 đến 167)
giá báo không còn để dưới manchette, không còn thấy trang quảng cáo.
Số 43        ngày 2 tháng 10 (AL)    thứ ba, ngày 26 tháng 10 (DL)     có 4 trang
(169 đến 171)
Số 49        ngày 14 tháng 11 (AL)    thứ ba, ngày 7 tháng 12 (DL)     có 4 trang
(192 đến 194)

Năm 1898
Số 6        ngày 25 tháng 1 (AL)    thứ ba, ngày 15 tháng 2 (DL)     có 4 trang
(26 đến 28)
Số 7        ngày 2 tháng 2 (AL)    thứ ba, ngày 22 tháng 2 (DL)     có 4 trang
(30 đến 32)
Số 12        ngày 8 tháng 3 (AL)    thứ ba, ngày 29 tháng 3 (DL)     có 4 trang
(62 đến 64)
Số 15        ngày 29 tháng 3 (AL)    thứ ba, ngày 19 tháng 4 (DL)     có 8 trang
(74 đến 80)
Số 17        ngày 25 tháng 3 nhuần (AL).thứ ba, ngày 3 tháng 5 (DL)     có 4 trang
(86 đến 88)
Số 20        ngày 5 tháng 4 (AL)    thứ ba, ngày 124 tháng 5 (DL)     có 4 trang
(98 đến 100)

Năm 1899
Số 50        ngày 10 tháng 11 (AL)    thứ ba, ngày 12 tháng 12 (DL)     có 4 trang
(300 đến 302)
Số 51        ngày 17 tháng 11 (AL)    thứ ba, ngày 19 tháng 12 (DL)     có 4 trang
(304 đến 306)
Số 52        ngày 24 tháng 11 (AL)    thứ ba, ngày 26 tháng 12 (DL)     có 4 trang
(308 đến 310)

Năm 1900
Số 1        ngày 2 tháng 12 (AL)    thứ ba, ngày 2 tháng 1 (DL)     có 4 trang
(2 đến 4)
Số 2        ngày 9 tháng 12 (AL)    thứ ba, ngày 9 tháng 1 (DL)    có 4 trang
(6 đến 8)
Số 3        ngày 16 tháng 12 (AL)    thứ ba, ngày 16 tháng 1 (DL)     có 4 trang
(10 đến 12)
Thiếu số 4
Số 5        ngày 30 tháng 12 (AL)    thứ ba, ngày 30 tháng 1 (DL)     có 4 trang
(18 đến 20)
Thiếu số 6
Số 7        ngày 21 tháng 1 (AL)    thứ ba, ngày 20 tháng 2 (DL)     có 4 trang
(26 đến 28)
Thiếu số 8,9
Số 10        ngày 13 tháng 2 (AL)    thứ ba, ngày 13 tháng 3 (DL)     có 4 trang
(38 đến 40)
Số 11        ngày 20 tháng 2 (AL)    thứ ba, ngày 20 tháng 3 (DL)     có 4 trang
(đánh số 42,42,44)
Số 12        ngày 27 tháng 2 (AL)    thứ ba, ngày 27 tháng 3 (DL)     có 4 trang
(46 đến 48)
Số 13        ngày 4 tháng 3 (AL)    thứ ba, ngày 3 tháng 4 (DL)     có 4 trang
(50 đến 52)
Số 14        ngày 11 tháng 3 (AL)    thứ ba, ngày 10 tháng 4 (DL)     có 4 trang
(54 đến 56)
Số 15        ngày 18 tháng 3 (AL)    thứ ba, ngày 17 tháng 4 (DL)     có 4 trang
(58 đến 60)
Số 16        ngày 25 tháng 3 (AL)    thứ ba, ngày 24 tháng 4 (DL)     có 8 trang
(62 đến 68)
Thiếu số 17, 18, 19, 20, 21, 22
Số 23        ngày 16 tháng 5 (AL)    thứ ba, ngày 12 tháng 6 (DL)     có 4 trang
(94 đến 96)
Thiếu số 24
Số 25        ngày 30 tháng 5 (AL)    thứ ba, ngày 26 tháng 6 (DL)     có 4 trang
(102 đến 104)
Số 26        ngày 7 tháng 6 (AL)    thứ ba, ngày 3 tháng 7 (DL)     có 4 trang
(106 đến 108)
Số 27        ngày 14 tháng 6 (AL)    thứ ba, ngày 10 tháng 7 (DL)     có 4 trang
(110 đến 112)
Số 28        ngày 21 tháng 6 (AL)    thứ ba, ngày 17 tháng 7 (DL)     có 4 trang
(114 đến 116)
Số 29        ngày 28 tháng 6 (AL)    thứ ba, ngày 24 tháng 7 (DL)     có 4 trang
(118 đến 120)
Số 30        ngày 6 tháng 7 (AL)    thứ ba, ngày 31 tháng 7 (DL)     có 4 trang
(122 đến 124)
Thiếu số 31
Số 32        ngày 20 tháng 7 (AL)    thứ ba, ngày 14 tháng 8 (DL)     có 4 trang
(130 đến 132)
Thiếu số 33
Số 34        ngày 4 tháng 8 (AL)    thứ ba, ngày 28 tháng 8 (DL)     có 4 trang
(138 đến 140)
Số 35        ngày 11 tháng 8 (AL)    thứ ba, ngày 4 tháng 9 (DL)     có 4 trang
(142 đến 144)
Số 36        ngày 18 tháng 8 (AL)    thứ ba, ngày 11 tháng 9 (DL)     có 4 trang
(146 đến 148)
Số 37        ngày 25 tháng 8 (AL)    thứ ba, ngày 18 tháng 9 (DL)     có 4 trang
(150 đến 152)
Số 38        ngày 2 tháng 8 nhuần (AL)thứ ba, ngày 25 tháng 9 (DL)     có 4 trang
(154 đến 156)
Số 39        ngày 9 tháng 8 nhuần (AL)thứ ba, ngày 2 tháng 10 (DL)     có 4 trang
(158 đến 160)
Số 40        ngày 16 tháng 8 nhuần (AL)thứ ba, ngày 9 tháng 10 (DL)     có 4 trang
(162 đến 164)
Số 41        ngày 23 tháng 8 nhuần (AL)thứ ba, ngày 16 tháng 10 (DL)     có 4 trang
(166 đến 168)
Thiếu số 42, 43, 44, 45, 46
Số 47        ngày 29 tháng 9 (AL)    thứ ba, ngày 20 tháng 11 (DL)     có 4 trang
(182 đến 184)
Số 48        ngày 6 tháng 10 (AL)    thứ ba, ngày 27 tháng 11 (DL)     có 4 trang
(186 đến 188)
Số 49        ngày 13 tháng 10 (AL)    thứ ba, ngày 4 tháng 12 (DL)     có 4 trang
(190 đến 192)
Số 50        ngày 20 tháng 10 (AL)    thứ ba, ngày 11 tháng 12 (DL)     có 4 trang
(194 đến 196)
Số 51        ngày 27 tháng 10 (AL)    thứ ba, ngày 18 tháng 12 (DL)     có 4 trang
(198 đến 100, lẽ ra phải là từ 198 đến 200)
Số 52        ngày 4 tháng 11 (AL)    thứ ba, ngày 25 tháng 12 (DL)     có 4 trang
(102 đến 104)

Chia sẻ liên kết này...Add comment