Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ chào mừng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

comyR

 

U.S. Mission to Vietnam’s Small Grants Program
to Celebrate the 20th Anniversary of the Normalization of
U.S. - Vietnam Relations

 

The U.S. Mission to Vietnam is pleased to announce the launch of a Small Grants Program to celebrate 20 years of diplomatic relations (1995-2015) between the United States of America and Vietnam.

This competitive program offers grants of up to $10,000 to Vietnamese non-governmental organizations, not-for-profit organizations, and individuals to conduct programs and activities in conjunction with the U.S. Mission to Vietnam in Vietnam’s provinces to be completed in 2015 to mark the 20th anniversary of the normalization of U.S.-Vietnam relations.  Proposals (in English) are due by July 31, 2014.  Final selections are expected to be announced by August 31, 2014.


Application guidelines:


Proposals can be submitted for up to $10,000 (or more in exceptional cases) and must be completed in 2015. Priority will be given to projects in Vietnam’s outlying and underserved provinces, to be completed during 2015.

Grants may be made to non-governmental organizations, not-for-profit organizations based in Vietnam, and individuals who demonstrate long-term commitment to helping Vietnam reach its fullest potential.  Third-country individuals and organizations are not eligible.

With key target audiences being underserved groups, priority will be given to program activities that (not in any particular order) advance good governance, transparency, human rights and rule of law; develop civil society and promote capacity building among civil society groups; foster the exchange of information and building of a professional media, including new media; protect the environment and natural resources; support sustainable urban planning for expanding communities; encourage responsible and transparent conflict resolution; promote understanding of the United States, promote access and opportunities for disadvantaged groups; and advocate for the rights for ethnic minorities, women, and girls.  Special consideration will be given to projects to be conducted in outlying, underserved provinces.

Proposals must include a description of how the grant will be monitored and evaluated.  Grants will not normally be approved for projects that have been previously funded by the U.S. Government, but past recipients of the U.S. Mission’s Small Grants will be considered for new projects.

Grants may not be used for partisan political activity.  Proposals for non-partisan election education and public information activities, however, are eligible for consideration.

Proposals may include modest administrative expenses, including honoraria/partial salaries of grant implementers, but only when they are directly linked to the conduct of the specific grant program.  General operating expenses, long-term infrastructure costs and undefined miscellaneous or “overhead” expenses are not acceptable.  High costs to produce materials are also not a good use of the small grants program.

Grant funds may not be used to fund travel to international conferences, nor may they be used primarily for food and drink expenses.

Grant funds may be used to train trainers, but they may not be used to provide direct social services.

Grant funds may be used for seminars and workshops, but the proposals must describe the expected audience, content, and timeframe and justify the activity in terms of outcome and benefits to U.S. national interests.

Grant funds may be used for the publication of materials, but the proposals must describe the audience, content and means of distribution.

Please submit online (in English) at http://goo.gl/ClRXib by 17:00, July 31, 2014.  Final selections are expected to be announced by August 31, 2014.

For further inquiries, please contact us at Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. or 84-4-3850-5000 (ext. 6152).

# # #
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ
chào mừng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ


Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam trân trọng thông báo Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao (1995-2015) giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Chương trình cạnh tranh này sẽ tài trợ tối đa10.000 đô-la cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, cũng như các cá nhân Việt Nam để cùng phối hợp với Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ thực hiện dự án và hoạt động tại các tỉnh của Việt Nam nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ.  Các hoạt động, dự án này phải hoàn thành trong năm 2015. Hạn chót để nộp đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) trước ngày 31 tháng 7 năm 2014.  Kết quả có thể được công bố trong tháng 8 năm 2014.

 

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ ĐẾ ÁN:


Các đề xuất có thể xin số tiền tối đa là 10.000 đô-la (hoặc nhiều hơn trong những trường hợp đặc biệt), và dự án đề xuất phải kết thúc trong năm 2015.  Ưu tiên sẽ dành cho những dự án được thực hiện tại các tỉnh khó khăn và vùng xa.

Chương trình này được dành cho các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận có trụ sở ở Việt Nam, hoặc các cá nhân có thể chứng minh tính bền vững dài hạn vượt ra ngoài chương trình hoạt động được đề xuất nhằm giúp Việt Nam phát triển. Các tổ chức và cá nhân của nước thứ ba không đủ điều kiện để tham gia chương trình này.

Với đối trượng chính là những nhóm ít được quan tâm ở vùng sâu vùng xa, ưu tiên sẽ dành cho các hoạt động nhằm thúc đẩy quản trị tốt, tính minh bạch trong chính phủ, tính pháp quyền và nhân quyền; phát triển xã hội dân sự và xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự; thúc đẩy sự trao đổi thông tin và xây dựng truyền thông chuyên nghiệp, bao gồm các phương tiện truyền thông mới; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; hỗ trợ quy hoạch đô thị bền vững phục vụ các cộng đồng mở rộng; khuyến khích giải quyết xung đột có trách nhiệm và minh bạch; tăng cường hiểu biết về Hoa Kỳ, tạo cơ hội tiếp cận cho những nhóm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; tuyên truyền cho quyền của các nhóm thiểu số, phụ nữ, trẻ em gái, và người dân ở các tỉnh vùng sâu vùng xa. Các dự án được thực hiện ở các tỉnh khó khăn và vùng xa sẽ được xem xét đặc biệt.

Đề xuất dự án phải bao gồm phần miêu tả việc dự án được giám sát và đánh giá như thế nào. Thông thường, các đề xuất đã từng được tài trợ với nguồn kinh phí của Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không được duyệt, nhưng những tổ chức đã từng nhận tài trợ vẫn có thể nộp đề xuất cho những dự án mới.

Số tiền hỗ trợ không được phép sử dụng cho hoạt động chính trị mang tính đảng phái. Tuy nhiên, các đề xuất xin hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục về bầu cử phi đảng phái và các hoạt động thông tin công cộng được coi là hợp lệ và có thể được xem xét.

Đề xuất có thể bao gồm các chi phí hành chính khiêm tốn, bao gồm tiền thù lao / tiền lương một phần của người thực hiện dự án mà có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các chương trình hỗ trợ cụ thể. Các chi phí hoạt động chung, chi phí cơ sở hạ tầng dài hạn và các chi phí phát sinh không xác định và tổng chi phí được coi là không hợp lệ. Chi phí cao để sản xuất nguyên vật liệu cũng không phải là một cách sử dụng tốt chương trình tài trợ nhỏ.

Số tiền hỗ trợ không được phép sử dụng cho việc đi tham dự các cuộc hội thảo quốc tế, cũng không được phép sử dụng chủ yếu cho các chi phí về ăn uống.

Số tiền hỗ trợ có thể được sử dụng để đào tạo những người làm công tác huấn luyện, nhưng không được phép sử dụng số tiền đó để trực tiếp cung cấp các dịch vụ xã hội.

Số tiền hỗ trợ cũng có thể được sử dụng để tổ chức các buổi seminar và hội thảo, nhưng đề xuất xin hỗ trợ cần nêu rõ những đại biểu tham dự là ai, nội dung hội thảo là gì, thời gian tổ chức trong bao lâu, và nói rõ kết quả đạt được sau hội thảo và những lợi ích mà hội thảo mang lại cho lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.

Tiền hỗ trợ có thể được sử dụng cho việc xuất bản các tài liệu, nhưng trong đề xuất xin hỗ trợ cần nêu rõ độc giả của những tài liệu đó sẽ là ai, nội dung và phương thức phân phối tài liệu đó như thế nào.

Để nộp đề xuất dự án, vui lòng điền trực tuyến (bằng tiếng Anh) tại địa chỉ http://goo.gl/ClRXib. Hạn chót nộp đề xuất là lúc 17h00 ngày 31 tháng 7 năm 2014.  Kết quả lựa chọn sẽ được công bố vào trung tuần tháng 8 năm 2014.

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gửi liên lạc tại địa chỉ thư điện tử Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc điện thoại số 84-4-3850-5000 (số máy lẻ 6152).

 

(nguồn: Đại sứ quán Hoa Kỳ)

Chia sẻ liên kết này...