THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Tưởng niệm học giả Trương Vĩnh Ký

LÊ MINH QUỐC: Tưởng niệm học giả Trương Vĩnh Ký

tuong_niem_hoc_gia_TVK

Tưởng niệm học giả Trương Vĩnh Ký


Thông kim bác cổ lừng danh

"Con mọt sách" (1) suốt năm canh miệt mài...

Tấm lòng trang sách chưa phai 

Ngày sau hậu thế "thừa khai" (2) thể nào?

Biển sâu đất rộng trời cao

"Quanh quanh quẩn quẩn đường quai" (3) chuyên cần ...

Ham chi áo mão đai cân

Thư trung kim ngọc, kinh luân nếp nhà

Từng trang sách lại mở ra

Khai tâm hậu học... bao la chân trời

"Thông minh vốn sẵn tính trời" (4)

"Mà trong lẽ phải có ngƣời có ta" (5)

"Ở với họ, ta vẫn ta" (6)

Hỡi ai thấu cảm mới là đồng tâm

Gió mưa cuồng nộ bao lần...

"Mai cốt cách, tuyết tinh thần" (7) còn đây

Lê Minh Quốc

Ghi chú:

(1) và (2) và (3) thơ của cụ TVK

(4) và (5) và (7) lẩy thơ Kiều

(6) câu Latinh " sic vos- non vobis"

 

COMMEMORATING MR TRUONG VINH KY

Knowledgeable as he was

Burning the midnight oil – reading

Devoting his love for books,

How can descendants be comparable?

Under this sky, in this time

Simple sandals worn by a hard-working man…

Without any desire for glory

Searching treasures from piles of books

Turning them page to page

Acknowledging learning is a lifelong journey

“Being gifted with intelligence”

“But embodies a common sense within”

Feeling grateful for his race, keeping the true colour

Seeking for true friends, seeking for sympathy

Despite the ups and downs

His pure spirits are still found.

Nguyễn Minh Quan

(chuyển ngữ)

HỌA BÀI THƠ TUYỆT BÚT CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ

Tuyệt bút

Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quai

Xô đẩy người vô giữa cuộc đời

Học thức gửi tên con mọt sách

Công danh rốt cuộc cái quan tài

Dạo hòn, lũ kiến men chân bước

Bò xối, con sùng chắt lưỡi hoài

Cuốn sổ bình sanh công với tội

Tìm nơi thẩm phán để thừa khai

Petrus Trương Vĩnh Ký

 

Bài họa:

Há miệng nhưng không ngại mắc quai,

Bền chí kiên tâm đứng giữa đời.

Cảo thơm lần giở từng trang sách,

Di ngôn đức độ bậc anh tài.

Khổng Mạnh giữ lấy không xao nhãng,

Tây học noi theo vẫn học hoài.

“Nên đấng thông minh” danh còn mãi

“Thật trang văn phú” đã truyền khai.

Lê Minh Quốc

 

Chú thích:

- “Nên đấng thông minh”, “Thật trang văn phú” là chữ dùng trong văn tế của môn đệ Trương Vĩnh Ký như Trương Minh Ký, Diệp Văn Cương, Nguyễn Trọng Quản đã khóc thầy vào ngày 4.9.1898.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com