MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS The Hon Julie Bishop: MP SUPPORTING WOMEN IN VIETNAM

 

uchoiLHPNVN

Australian Foreign Minister Julie Bishop and Mrs Nguyen Thanh Hoa, President of the Vietnamese Women's Union speaking with participants in the workshop to support smallholder vegetable farmers in north western Vietnam in Hanoi on 19 February 2014.


MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

The Hon Julie Bishop MP

SUPPORTING WOMEN IN VIETNAM

Today in Hanoi I am pleased to announce two initiatives to support the empowerment of women in Vietnam.

Australia will provide a total of $4.2 million for two projects to be delivered in partnership with the Vietnam Women’s Union, the country’s peak organisation for advancing the rights of women and girls.

$2.1 million will be provided for a new agricultural research partnership project to be delivered through the Australian Centre for Agricultural Research (ACIAR). This project will deliver real improvements to women’s lives, lifting household incomes by linking farmers and traders with more lucrative markets in urban centres.

Women in Vietnam play a crucial role in farming. ACIAR’s partnership will see Australian and Vietnamese researchers collaborating to improve the profitability and sustainability of smallholde vegetable farmers in the highlands of north western Vietnam. More than 2,000 women from ethnic minority and poor, smallholder farming families will benefit in Lao Cai province alone, allowing them to increase vegetable production by around $3.4 million annually.

Domestic violence also remains a serious issue in Vietnam. Gender-based violence prevents women from reaching their personal and economic potential. The Australian Government will provide $2.1 million for combating gender-based violence under the Australia’s Government Partnerships for Development program (GPFD), which provides grants to link Australian and international public sector organisations.

South Australia’s Flinders University will partner with the Vietnam Women’s Union to strengthen services for women and children experiencing violence, including through refuges and counselling.

These projects underline the vital link between women’s participation in a country’s economic life and the country’s overall social and economic development.

Foreign Minister’s Office: 02 6277 7500 DFAT Media Liaison: 02 6261 1555

Australian Consulate-General, 20th

Floor, Vincom Center, 47 Ly Tu Trong Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Telephone: 84 8 3521 8100 Facsimile: 84 8 3521 8101

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Quý bà Julie Bishop

HỖ TRỢ CHO PHỤ NỮ VIỆT NAM

Hôm nay, tại Hà Nội, tôi rất hân hạnh công bố hai sáng kiến hỗ trợ tăng cường năng lực cho phụ nữ Việt Nam.

Úc sẽ cung cấp gói hỗ trợ có tổng giá trị 4,2 triệu đô la Úc cho hai dự án hợp tác thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức hàng đầu ở Việt Nam trên lĩnh vực thúc đẩy các quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

2,1 triệu đô la sẽ được dành cho một dự án hợp tác nghiên cứu mới trên lĩnh vực nông nghiệp, triển khai thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Úc(ACIAR). Dự án này sẽ góp phần cải thiện đáng kể cuộc sống của người phụ nữ, giúp nâng thu nhập của hộ gia đình thông qua việc kết nối nhà nông và các thương lái với những thị trường giàu tiềm năng hơn ở khu vực thành thị.

Phụ nữ ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp. Hợp tác của ACIAR sẽ giúp các nhà khoa học của hai nước cùng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cải thiện khả năng sinh lợi và tính bền vững của việc canh tác rau tại hộ gia đình ở các khu vực vùng cao Tây Bắc của Việt Nam. Hơn 2.000 phụ nữ dân tộc thiểu số và các hộ gia đình nghèo làm nông nghiệp nhỏ được hưởng lợi nhờ việc tăng thu nhập từ sản lượng trồng rau quả lên khoảng 3,4 triệu đô la mỗi năm.

Bạo lực gia đình hiện vẫn là vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam. Bạo lực liên quan đến vấn đề giới cản trở phụ nữ phát huy được năng lực cá nhân và khả năng đóng góp kinh tế của họ. Chính phủ Úc sẽ viện trợ 2,1 triệu đô la cho việc chống lại nạn bạo hành liên quan đến bất bình đẳng giới, thông qua chương trình Đối tác Chính phủ vì Sự phát triển của Úc(GPFD), một chương trình tài trợ cho việc kết nối các tổ chức công của Úc và quốc tế.

Trường Đại học Tổng hợp Flinders thuộc Bang Nam Úc sẽ hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh việc hỗ trợ cho các phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, bao gồm cả việc thông qua các dịch vụ lưu trú và tư vấn.

Các dự án này nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế một nước với tiến trình phát triển chung của đất nước đó.

Văn phòng Ngoại trưởng: +61 2 6277 7500 Liên hệ Báo chí DFAT: +61 2 6261 1555

 

(nguồn: Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM)

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson