U.S. Mission to Vietnam’s LGBT Grant Announcement

 

RtinvuiRR

PRESS RELEASE:

U.S. Mission to Vietnam’s LGBT Grant Announcement

The U.S. Mission to Vietnam is pleased to announce the launch of the 2014 Competition for Grants to Advance the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Persons (LGBT Grants).

This competitive program offers grants of up to $24,000 to support local civil society organizations working to advance the human rights of LGBT persons.  Proposals (in English) are due by March 10, 2014.

APPLICATION GUIDELINES:

Aiming to bring additional attention and resources to LGBT issues through initiatives developed by local and national civil society organizations, including academic institutions and coalitions/networks, awards may range from $5,000-$24,000 and the maximum duration of each project is 18 months.

Focusing on combating discrimination, violence, and imprisonment, competitive applications should include need-based ideas that address new opportunities, react to immediate situations, and highlight specific needs; and/or they should be ideas or concepts that address policy objectives that result in advancement of equality and protection for LGBT persons.

The following types of activities are NOT encouraged to be included in the proposals:
•    Stand-alone conferences and onetime events
•    Pride Parades
•    Art projects
•    Activities on Marriage Equality

Please see attached for the application form and send an electronic version of your proposal (in English) to the U.S. Mission in Vietnam at Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (for organizations in provinces from Quảng Trị to the north of Vietnam) and Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (for organizations in provinces from Thừa Thiên-Huế to the south of Vietnam) by 17:00, March 10, 2014.

For further inquiries, please contact us at Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (for inquiries from provinces from Quảng Trị to the north of Vietnam) and Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (for inquiries from provinces from Thừa Thiên-Huế to the south of Vietnam).

# # #


THÔNG CÁO BÁO CHÍ:


Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Cơ hội Tài trợ cho các Dự án Hỗ trợ LGBT

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xin trân trọng thông báo về cơ hội tài trợ trong năm tài khóa 2014 cho các dự án hỗ trợ các quyền đối với cộng đồng người đồng tính nữ, người đồng tính nam, song tính luyến ái, hoán tính/chuyển đổi giới tính (LGBT).

Chương trình cạnh tranh này sẽ tài trợ tối đa US$24.000 để hỗ trợ cho các hoạt động của những tổ chức dân sự nhằm ủng hộ các quyền dành cho cộng đồng LGBT.  Đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) cần nộp trước ngày 10 tháng 3 năm 2014.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ ĐẾ ÁN:

Nhằm tăng sự quan tâm và nguồn lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến LGBT thông qua những dự án do các tổ chức xã hội dân sự tại địa phương cũng như toàn quốc đề xuất và thực hiện, bao gồm cả những tổ chức và các mạng lưới/cộng đồng mang tính giáo dục, những khoản viện trợ có thể được duyệt từ 5,000-24,000 đô-la Mỹ, với tổng thời gian dự án không vượt quá 18 tháng.

Chương trình tập trung vào các chủ đề đấu tranh chống lại sự kỳ thị, bạo lực và hình phạt tù, các dự án sẽ mang tính cạnh tranh hơn nếu bao gồm những ý tưởng dựa theo nhu cầu thực tế nhằm đem lại những cơ hội mới, giải quyết những vấn đề trước mắt và nêu rõ những nhu cầu cụ thể; và/hoặc những ý tưởng hoặc khái niệm với mục tiêu chính sách hướng tới sự tăng cường bình đẳng và bảo vệ cộng đồng LGBT.

Những hoạt động sau đây sẽ KHÔNG được khuyến khích đưa vào trong các đề xuất dự án:
•    Những hội thảo đơn lẻ hoặc những sự kiện chỉ xảy ra một lần
•    Diễu hành "tự hào đồng tính" (Pride Parades)
•    Các dự án nghệ thuật
•    Các hoạt động về bình đẳng kết hôn (Marriage Equality)

Vui lòng xem mẫu đề xuất dự án hỗ trợ LGBT năm tài khoá 2014 trong file đính kèm. Vui lòng gửi đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) qua email tới địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với những tổ chức có dự án tại các tỉnh miền Bắc cho đến tỉnh Quảng Trị) hoặc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với những tổ chức có dự án tại các tỉnh miền Nam tính từ tỉnh Thừa Thiên-Huế) trước 17:00 ngày 10 tháng 3 năm 2014.

Nếu quý vị có câu hỏi gì, vui lòng gửi câu hỏi về địa chỉ thư điện tử Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với những thắc mắc về dự án tại các tỉnh miền Bắc cho đến tỉnh Quảng Trị) hoặc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với những thắc mắc về dự án tại các tỉnh miền Nam tính từ tỉnh Thừa Thiên-Huế).

 

(nguồn: Đại sứ quán Hoa Kỳ)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS The Hon Julie Bishop: MP SUPPORTING WOMEN IN VIETNAM

 

uchoiLHPNVN

Australian Foreign Minister Julie Bishop and Mrs Nguyen Thanh Hoa, President of the Vietnamese Women's Union speaking with participants in the workshop to support smallholder vegetable farmers in north western Vietnam in Hanoi on 19 February 2014.


MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

The Hon Julie Bishop MP

SUPPORTING WOMEN IN VIETNAM

Today in Hanoi I am pleased to announce two initiatives to support the empowerment of women in Vietnam.

Australia will provide a total of $4.2 million for two projects to be delivered in partnership with the Vietnam Women’s Union, the country’s peak organisation for advancing the rights of women and girls.

$2.1 million will be provided for a new agricultural research partnership project to be delivered through the Australian Centre for Agricultural Research (ACIAR). This project will deliver real improvements to women’s lives, lifting household incomes by linking farmers and traders with more lucrative markets in urban centres.

Women in Vietnam play a crucial role in farming. ACIAR’s partnership will see Australian and Vietnamese researchers collaborating to improve the profitability and sustainability of smallholde vegetable farmers in the highlands of north western Vietnam. More than 2,000 women from ethnic minority and poor, smallholder farming families will benefit in Lao Cai province alone, allowing them to increase vegetable production by around $3.4 million annually.

Domestic violence also remains a serious issue in Vietnam. Gender-based violence prevents women from reaching their personal and economic potential. The Australian Government will provide $2.1 million for combating gender-based violence under the Australia’s Government Partnerships for Development program (GPFD), which provides grants to link Australian and international public sector organisations.

South Australia’s Flinders University will partner with the Vietnam Women’s Union to strengthen services for women and children experiencing violence, including through refuges and counselling.

These projects underline the vital link between women’s participation in a country’s economic life and the country’s overall social and economic development.

Foreign Minister’s Office: 02 6277 7500 DFAT Media Liaison: 02 6261 1555

Australian Consulate-General, 20th

Floor, Vincom Center, 47 Ly Tu Trong Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Telephone: 84 8 3521 8100 Facsimile: 84 8 3521 8101

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Quý bà Julie Bishop

HỖ TRỢ CHO PHỤ NỮ VIỆT NAM

Hôm nay, tại Hà Nội, tôi rất hân hạnh công bố hai sáng kiến hỗ trợ tăng cường năng lực cho phụ nữ Việt Nam.

Úc sẽ cung cấp gói hỗ trợ có tổng giá trị 4,2 triệu đô la Úc cho hai dự án hợp tác thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức hàng đầu ở Việt Nam trên lĩnh vực thúc đẩy các quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

2,1 triệu đô la sẽ được dành cho một dự án hợp tác nghiên cứu mới trên lĩnh vực nông nghiệp, triển khai thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Úc(ACIAR). Dự án này sẽ góp phần cải thiện đáng kể cuộc sống của người phụ nữ, giúp nâng thu nhập của hộ gia đình thông qua việc kết nối nhà nông và các thương lái với những thị trường giàu tiềm năng hơn ở khu vực thành thị.

Phụ nữ ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp. Hợp tác của ACIAR sẽ giúp các nhà khoa học của hai nước cùng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cải thiện khả năng sinh lợi và tính bền vững của việc canh tác rau tại hộ gia đình ở các khu vực vùng cao Tây Bắc của Việt Nam. Hơn 2.000 phụ nữ dân tộc thiểu số và các hộ gia đình nghèo làm nông nghiệp nhỏ được hưởng lợi nhờ việc tăng thu nhập từ sản lượng trồng rau quả lên khoảng 3,4 triệu đô la mỗi năm.

Bạo lực gia đình hiện vẫn là vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam. Bạo lực liên quan đến vấn đề giới cản trở phụ nữ phát huy được năng lực cá nhân và khả năng đóng góp kinh tế của họ. Chính phủ Úc sẽ viện trợ 2,1 triệu đô la cho việc chống lại nạn bạo hành liên quan đến bất bình đẳng giới, thông qua chương trình Đối tác Chính phủ vì Sự phát triển của Úc(GPFD), một chương trình tài trợ cho việc kết nối các tổ chức công của Úc và quốc tế.

Trường Đại học Tổng hợp Flinders thuộc Bang Nam Úc sẽ hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh việc hỗ trợ cho các phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, bao gồm cả việc thông qua các dịch vụ lưu trú và tư vấn.

Các dự án này nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế một nước với tiến trình phát triển chung của đất nước đó.

Văn phòng Ngoại trưởng: +61 2 6277 7500 Liên hệ Báo chí DFAT: +61 2 6261 1555

 

(nguồn: Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

TIN VUI NGÀY GIÁP TẾT

 

Vừa đi Đường sách xuân Giáp Ngọ về, mở facebook nhận được thư của mấy đứa cháu ở Úc. Đọc và nhìn nét chữ, thương quá. Post lên trang web giữ lại một kỷ niệm êm đềm trong những ngày sắp Tết.

L.M.Q

(28.1.2014)

 

tin-vui-dau-nam

tinm-vu-dau-nam_n

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trưng bày Tem Bưu chính mừng Xuân Giáp Ngọ của nhà sưu tập, nhà báo Hàn Tấn Quang


Địa chỉ: Phòng trưng bày Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (16 Trần Quý Khoách, Quận 1 - TP.HCM)
Thời gian: Từ ngày 11.01.2014 đến ngày 21.01.2014
Giờ mở cửa: Sáng từ 8g30 - 11g00. Chiều từ 14g - 16g30

 

trinelam-ten-han-tamquang

Pano Trưng bày Tem Bưu chính của nhà sưu tập, nhà báo Hàn Tấn Quang


nha-bo-HTQRR

Nhà báo, nhà sưu tập Hàn Tấn Quang


trine-lam-tem

Từ trái: Họa sĩ Lê Triều Điển cùng nhà thơ Lê Minh Quốc tại không gian Trưng bày Tem Bưu chính mừng xuân Giáp Ngọ của nhà sưu tập, nhà báo Hàn Tấn Quang


PV

Chia sẻ liên kết này...

 
 

DIRECT AID PROGRAM (DAP) SIGNING CEREMONY 2013-2014

 

PRESS RELEASE
8 January 2014

DIRECT AID PROGRAM (DAP) SIGNING CEREMONY 2013-2014

HCMC, 8 January 2014, the Australian Consulate-General celebrated the awarding of funds through its Direct Aid Program (DAP) 2013-14 with an official signing ceremony in HCMC. DAP recipients, local  authorities and media from 8 southern provinces attended the event. The Australian Consulate-General  awarded grants to 11 projects in 2013-14 in a wide range of sectors from community healthcare to small-

scale infrastructure projects.

su-quan-Uc-1

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC cùng đồng nghiệp Tuổi Trẻ cười

 

ca-cay-but-TTC

Pano các cây bút cộng tác Tuổi Trẻ Cười tại Ngày hội 30 năm cùng Tuổi Trẻ cười

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Ảnh nhân vật trong bài thơ BÉ TẬP LÀM CHIẾN SĨ

 

triem-va-rom

 (AN MAY & LƯU TRIỀU NAM chụp ngày 10.7.2006 tại Đà Nẵng)

 

Vui sao quân phục màu xanh

Bé làm chiến sĩ đang hành quân xa

Bước đều!

                  Này!

                              Một!

                                      Hai!

                                             Ba!

Noi Bà Trưng - Triệu xông pha… thao trường

 

Cỏ mềm mát rượi giọt sương

Lá xanh vẫy gọi dọc đường hân hoan

Từ nay chững chạc, vững vàng

Vươn vai Phù Đổng nhịp nhàng quân đi

 

Dõi nhìn theo ngọn Quân kỳ

Trái tim hồi hộp những gì sáng nay?

Xòe tay còn thấy trong tay

Lời cha mẹ dặn từng ngày không quên

 

Thao trường - chân cứng đá mềm

Tinh thần đồng đội vững bền tháng năm

Hãy tin trong gió có trầm

Hạt gieo vào đất nảy mầm mùa sau

 

Quốc kỳ reo - bé ngẩng đầu

Thấy trong nắng bóng bồ câu hiền lành

Đội hình đồng phục màu xanh

Oai nghiêm quân lệnh nhịp hành quân xa

 

Hoan hô chiến sĩ của ta

Lêu lêu có lúc...

                          nhớ nhà

                                              mà… vui

Như Thánh Gióng hết nằm nôi

Măng non mọc thẳng đất trời Việt Nam

 

L.M.Q

(5.6.2013)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Nguyễn Đông Thức - Đường vẫn còn dài…

“Nguyễn Đông Thức – Đường vẫn còn dài…” là chủ đề buổi giao lưu do Phương Nam Book và NXB Trẻ phối hợp tổ chức nhân dịp tái bản 3 cuốn sách: “Ngôi sao cô đơn”, “Như núi như mây” (Phương Nam Book) và “Không có gì và không một ai” (NXB Trẻ) vừa ấn hành.

Thời gian: 10g Thứ 7 ngày 28/12/2013

Địa điểm: Nhà sách Ebook Phương Nam Vincom

Lầu B2, TTTM Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. HCM

 

Thu-moi-Nguyen-Dong-Thuc-RR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

U.S. Embassy AFCP 2014 Competition Announcement

 

clip_image002hoa-ky-2R

 

U.S. Embassy AFCP 2014 Competition Announcement

The U.S. Embassy is pleased to announce the launch of the U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2014 Competition.  Vietnamese non-commercial entities may submit proposals of $10,000 or more for projects to preserve cultural heritage in Vietnam.  Proposals (in English) are due to the Embassy Hanoi by December 16, 2013.

Application guidelines:

Proposals can be submitted for $10,000 or more.  In FY 2013, awards ranged from US

$10,000 to US $159,300.

Grants may be made to Vietnamese non-commercial entities, such as non‐governmental organizations, museums, ministries of culture, or similar institutions and organizations that are able to demonstrate that they have the requisite experience and capacity to manage projects to preserve cultural heritage.  AFCP does not award grants to individuals, commercial entities, or past award recipients which have not fulfilled the reporting requirements of previous AFCP awards.

We seek program activities that may include:

•    CULTURAL SITES: restoration of an ancient or historic building, preservation of an archaeological site, or documentation of cultural sites in a region for preservation purposes.

•    CULTURAL OBJECTS AND COLLECTIONS: conservation treatment for an object or collection of objects; needs assessment of a collection with respect to its condition and strategies for improving its state of conservation; inventory of a collection for conservation and protection purposes; the creation of safe environments for storage or display of collections; or specialized training in the care and preservation of collections.

•    FORMS OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSION: documentation and audiovisual recording of traditional music and dance forms for broad dissemination as the means of teaching and further preserving them, or support for training in the preservation of traditional applied arts or crafts in danger of extinction.

Proposals for projects that meet one or more of the following criteria will receive consideration in FY 2014:

•    Directly support U.S. treaty or bilateral agreement obligations, such as cultural property protection agreements;

•    Strengthen capacity in country to preserve and protect cultural heritage;

•    Support the preservation of inscribed World Heritage sites;

•    Advance long‐term cultural preservation objectives, lay the groundwork for subsequent AFCP‐supported activities, or encourage the continued or expanded application of proven methods at the project site or elsewhere; and

•    Engage women, youth, or under‐served communities.

The Establishment Clause of the U.S. Constitution permits the government to include religious objects and sites within an aid program under certain conditions. For example, an item with a religious connection (including a place of worship) may be the subject of a cultural preservation grant if the item derives its primary significance and is nominated solely on the basis of architectural, artistic, historical, or other cultural (not religious) criteria. Organizations considering preservation projects with a religious connection are encouraged to contact the U.S. Embassy Cultural Team at Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. with any questions.

Proposals may include modest administrative expenses, including honoraria/partial salaries of grant implementers, but only when they are directly linked to the conduct of the specific grant program.  General operating expenses, long-term infrastructure costs and undefined miscellaneous or “overhead” expenses are not acceptable.  High costs to produce materials are also not a good use of the AFCP funds.

AFCP will NOT support the following activities or costs, and applications involving any of the activities or costs below will be deemed ineligible:

•    Preservation or purchase of privately or commercially owned cultural objects, collections, or real property, including those whose transfer from private or commercial to public ownership is envisioned, planned, or in process but not complete at the time of proposal submission;

•    Preservation of natural heritage (physical, biological, and geological formations, paleontological collections, habitats of threatened species of animals and plants, fossils, etc.);

•    Preservation of hominid or human remains;

•    Preservation of news media (newspapers, newsreels, radio and TV programs, etc.);

•    Preservation of published materials available elsewhere (books, periodicals, etc.);

•    Development of curricula or educational materials for classroom use;

•    Archaeological excavations or exploratory surveys for research purposes;

•    Historical research, except in cases where the research is justifiable and integral to the success of the proposed project;

•    Acquisition or creation of new exhibits or collections for new or existing museums;

•    Construction of new buildings or permanent coverings (over archaeological sites, for example);

•    Commissions of new works of art or architecture for commemorative or economic development purposes;

•    Creation of new or the modern adaptation of existing traditional dances, songs, chants, musical compositions, plays, or other performances;

•    Creation of replicas or re‐creation of cultural objects or sites that no longer exist;

•    Relocation of cultural sites from one physical location to another;

•    Removal of cultural objects or elements of cultural sites from the country for any reason;

•    Digitization of cultural objects or collections, unless part of a larger, clearly defined conservation effort;

•    Conservation plans or other studies, unless they are one component of a larger project to implement the results of those studies;

•    Cash reserves, endowments, or revolving funds (funds must be expended within the award period [up to five years] and may not be used to create an endowment or revolving fund);

•    Costs of fund‐raising campaigns;

•    Indirect costs or operating expenses, i.e. expenses incurred during the day‐to‐day operational activities of an organization, such as office rent, utilities, license fees, and other costs for administrative time, services, or materials not directly related to performing project work;

•    Contingency, unforeseen, or miscellaneous costs or fees;

•    Costs of work performed prior to announcement of the award;

•    International travel, except in cases where travel is justifiable and integral to the success of the proposed project;

•    Travel or study for professional development;

•    Individual projects costing less than $10,000;

•    Independent U.S. projects overseas.

Please see attachment for the application form and send an electronic version of your proposal (in English) to the U.S. Embassy Public Affairs Section via email to Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. by 17:00, December 16, 2013.

For further inquiries, please contact us at (04) 3850-5000 (extension 6156 or 6152) or at the email above for answers.


Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội xin trân trọng thông báo về Quỹ Bảo tồn Văn hoá của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) năm 2014. Các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam có thể nộp đề xuất xin hỗ trợ với ngân sách từ 10.000 USD hoặc nhiều hơn, với mục đích nhằm bảo tồn các di sản văn hóa tại Việt Nam.  Vui lòng nộp đề xuất (bằng tiếng Anh) tới Đại sứ quán Hoa Kỳ trước ngày 16 tháng 12 năm 2013.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ ĐỀ ÁN:

Các đề xuất có thể xin số tiền từ 10.000 đô-la trở lên.  Năm tài chính 2013 vừa qua, Quỹ AFCP đã có những tài trợ trong khoảng từ $10.000 đến $159.300.

Chương trình này dành cho các tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Việt Nam như các tổ chức phi chính phủ, bảo tàng, các cơ quan văn hoá của chính phủ, tổ chức trong lĩnh vực văn hóa có khả năng chứng thực về khả năng và kinh nghiệm để quản lý & thực hiện một dự án bảo tồn di sản văn hóa. Quỹ AFCP không tài trợ cho các cá nhân, các tổ chức thương mại, và những tổ chức từng nhận tài trợ của AFCP nhưng không hoàn thành yêu cầu báo cáo sau dự án.

Các đề án xin hỗ trợ theo chương trình này cần bao gồm những hoạt động sau:

•    CÁC ĐỊA ĐIỂM VĂN HÓA: Phục hồi một toà nhà cổ hoặc có tính lịch sử, một địa danh khảo cổ, hoặc tư liệu về những địa điểm văn hóa trong một khu vực nhằm mục đích bảo tồn.

•    NHỮNG HIỆN VẬT HOẶC BỘ SƯU TẬP MANG TÍNH VĂN HÓA: Bảo tồn hiện vật hay bộ sưu tập các hiện vật; đánh giá tình trạng và lên kế hoạch bảo tồn nhằm cải thiện tình trạng bảo tồn; kiểm kê một bộ sưu tập nhằm mục đích phục chế và bảo tồn; tạo mội trường an toàn cho công tác lưu giữ và triển lãm những bộ sưu tập; hoặc đào tạo chuyên ngành cho công tác chăm sóc & bảo tồn những bộ sưu tập quý.

•    CÁC LOẠI HÌNH THỂ HIỆN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG: Thống kê và thu thập các tư liệu nghe nhìn của các loại hình âm nhạc hay múa truyền thống để truyền bá rộng rãi dưới hình thức giảng dạy và lưu giữ bảo tồn, hoặc khuyến khích việc đào tạo công tác bảo tồn của các nghệ thuật ứng dụng hoặc nghề truyền thống đang có nguy cơ bị thất truyền.

Ưu tiên sẽ được dành cho các đề xuất năm 2014 có một hoặc nhiều tiêu chí sau:

•    Trực tiếp ủng hộ các quy định trong hiệp ước chính phủ Mỹ hoặc hiệp định song phương, như các hiệp định bảo vệ di sản văn hoá;

•    Tăng cường khả năng địa phương về bảo tồn và bảo vệ di sản văn hóa;

•    Hỗ trợ việc bảo tồn các địa danh được xếp hạng di sản thế giới;

•    Hỗ trợ những mục tiêu bảo tồn văn hoá lâu dài, tạo cơ sở cho những hoạt động được AFCP hỗ trợ sau này, hoặc khuyến khích sự duy trì hoặc phát triển áp dụng những phương pháp được kiểm nghiệm tại địa điểm dự án hoặc nơi khác; và

•    Khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên, hoặc các cộng đồng ít được quan tâm.

Điều khoản Căn bản của Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép chính phủ Hoa Kỳ được tài trợ cho những hiện vật hoặc địa điểm mang tính tín ngưỡng, với một số điều kiện. Ví dụ như một hiện vật có liên quan đến tín ngưỡng (bao gồm cả nơi thờ cúng) có thể được coi là hiện vật được tài trợ để bảo tồn văn hóa nếu hiện vật này có ý nghĩa quan trọng và được đề xuất hoàn toàn trên cơ sở khảo cổ, nghệ thuật, tính lịch sử hay văn hóa (mà KHÔNG phải là tín ngưỡng).  Tổ chức nào quan tâm đến những dự án bảo tồn có liên quan đến tín ngưỡng có thể liên hệ với Nhóm Văn hóa thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ qua hòm thư Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Các đề xuất dự án có thể bao gồm những khoản chi phí hành chính vừa phải, như tiền thù lao hoặc một phần lương cho những người thực hiện dự án, trong thời gian những người này trực tiếp thực hiện dự án. Các chi phí hoạt động chung và các chi phí về cơ sở hạ tầng dài hạn sẽ không được hỗ trợ. Các khoản chi lớn cho việc sản xuất hàng hóa, vật liệu cũng không được khuyến khích đối với quỹ AFCP.

AFCP sẽ KHÔNG hỗ trợ cho những hoạt động hoặc chi phí dưới đây, và những đề xuất liên quan đến những hoạt động hoặc chi phí dưới đây sẽ được coi là không hợp lệ:

•    Bảo tồn hoặc mua bán những hiện vật, bộ sưu tập hay tài sản văn hóa thuộc sở hữu tư nhân hoặc mang tính thương mại, bao gồm cả những thứ đang trong quá trình nhưng chưa hoàn tất (tính đến thời điểm nộp đề xuất), sẽ được, hoặc có kế hoạch được chuyển giao từ sở hữu tư nhân hoặc thương mại thành tài sản công cộng.

•    Bảo tồn những di sản thiên nhiên (những vật được tạo nên một cách tự nhiên, sinh học hoặc địa chất, những bộ sưu tập cổ sinh học, môi trường sống của những loài động, thực vật hay hoá thạch có nguy cơ tuyệt chủng, vv…);

•    Bảo tồn hài cốt người hay người tiền sử & động vật linh trưởng (hominid)

•    Bảo tồn những phương tiện truyền thông (báo chí, chương trình thời sự, phát thanh truyền hình, vv…)

•    Bảo tồn những ấn phẩm khác (sách, tạp chí, vv…)

•    Xây dựng giáo trình hay tài liệu giảng dạy tại các lớp học;

•    Khai quật khảo cổ hoặc trắc đạc thám hiểm phục vụ mục đích nghiên cứu;

•    Nghiên cứu lịch sử, trừ trường hợp nghiên cứu này là chính đáng và cần thiết cho sự thành công của dự án được đề xuất;

•    Thu thập hoặc tạo ra những hiện vật hay bộ sưu tập mới cho các bảo tàng mới hoặc sẵn có;

•    Xây dựng toà nhà mới hoặc mái cố định (ví dụ: để che phủ cho một địa điểm khảo cổ);

•    Tiền hoa hồng cho một tác phẩm nghệ thuật mới với mục đích kỷ niệm hoặc phát triển kinh tế;

•    Sự hình thành một ứng dụng mới hoặc hiện đại cho các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa, hát, tụng kinh, soạn nhạc, kịch…

•    Tạo ra những bản sao hoặc tái tạo những hiện vật hoặc địa danh văn hóa đã thất truyền;

•    Di dời những địa danh văn hóa từ vị trí thực tế đến nơi khác;

•    Mang các hiện vật, hoặc các chi tiết thuộc các địa danh văn hóa ra khỏi Việt Nam, vì bất cứ lý do nào;

•    Điện tử hoá các hiện vật hoặc bộ sưu tập văn hóa, trừ khi đây là một phần trong dự án bảo tồn quy mô lớn được xác định rõ;

•    Kế hoạch bảo tồn hoặc các nghiên cứu khác, trừ khi đây là một phần của dự án lớn hơn và sẽ được triển khai với kết quả của nghiên cứu này;

•    Dự trữ tiền, hiến tặng hoặc vốn quay vòng (tiền tài trợ phải được chi tiêu hoàn toàn trong thời gian dự án [không quá 5 năm])

•    Chi phí cho những chiến dịch gây quỹ;

•    Những chi phí không trực tiếp hoặc chi phí hoạt động, bao gồm những khoản chi cho hoạt động hàng ngày của tổ chức như tiền thuê văn phòng, điện nước, phí cấp phép, hay những chi phí khác cho thời gian, dịch vụ hành chính, hay những vật liệu không trực tiếp liên quan đến quá trình thực hiện dự án;

•    Những khoản phí dự tính, chưa biết đến hoặc chi phí vặt;

•    Những chi phí cho công việc xảy ra trước khi dự án được chính thức tài trợ;

•    Chi phí đi lại quốc tế, trừ trường hợp việc đi lại là chính đáng và cần thiết cho sự thành công của dự án được đề xuất;

•    Chi phí đi lại hoặc nghiên cứu để nâng cao nghiệp vụ;

•    Những dự án có ngân sách dưới $10,000;

•    Những dự án độc lập của công dân Mỹ ở nước ngoài.

Vui lòng sử dụng mẫu đề xuất dự án như trong email đính kèm và gửi bản điện tử (bằng tiếng Anh) đến Phòng Thông tin-Văn hóa (PAS) của Đại sứ quán Hoa Kỳ qua email tới địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước 17:00 ngày 16 tháng 12 năm 2013.

Nếu quý vị có câu hỏi gì, xin hãy gọi số (04) 3850-5000 (máy lẻ 6156 hoặc 6152) hoặc viết thư vào địa chỉ thư điện tử trên để có câu trả lời.

 

(nguồn: Phòng Văn Hoá Thông Tin Đại sứ quán Hoa Kỳ)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

“Australia Future Unlimited: EDUCATION ROADSHOW VIETNAM 2013”

 

image00R

“Australia Future Unlimited: EDUCATION ROADSHOW VIETNAM 2013”

More than 50 Australian universities, vocational colleges and schools will visit Vietnam from 9-10 November 2013.  They will travel to Hanoi and Ho Chi Minh City to meet with students and parents who are interested in pursuing an international education in Australia and to participate in a range of other activities including public seminars and meetings with Vietnamese institutions. There are more than 22,000 Vietnamese students studying in Australia currently and Vietnamese students were the fourth largest group who chose to study in Australia.

Now in its 10th year, this annual event is the only education roadshow in Vietnam organised by the Australian Government. The event allows Vietnamese students and parents to engage with and explore the quality and innovation of an Australian Education.

Mr Hugh Borrowman, Australia’s Ambassador to Vietnam will welcome the group and open the exhibition in Hanoi on 9 November. “I am delighted that over 50 of Australian education institutions will visit Vietnam for the Australia Future Unlimited Education Roadshow. This is a very special year as Australia and Vietnam are celebrating their 40th anniversary of diplomatic relations and arguably education is the longest standing link and a cornerstone in this bilateral relationship.” In Ho Chi Minh City, Mr John McAnulty, Australian Consul-General will open the exhibition on Sunday 10th of November 2013.

Australia remains one of the most attractive study destinations for Vietnamese students not only for its strong international reputation for excellence in education and research, but also for its reputation as a safe, multicultural and friendly place to live and study. Australia offers a wide educational choice to international students who want to develop their careers as global citizens. Qualifications provided by Australian education providers (ranging from schools to vocational colleges and universities) are highly regarded and internationally recognised.

By attending the Education Roadshow Vietnam 2013, students and parents will have the opportunity to talk directly with representatives from Australian institutions to gain first-hand information about courses, studying and living costs and conditions and the general application process. Apart from face-to-face meetings with Australian institution representatives, interested students and parents are invited to join a series of seminars that provide comprehensive and practical information on Studying and Living in Australia, Government Scholarship programs and Student Visa application procedures.

The event will be open to the public at the following venues in Hanoi and Ho Chi Minh City:

Hanoi

08.30 – 14.00, Saturday 9 November 2013

Hanoi Daewoo Hotel

360 Kim Ma, Ba Dinh District

Ho Chi Minh City

09.30 – 16.00, Sunday 10 November 2013

Third Floor, Sheraton Hotel

88 Dong Khoi street, District 1

For further information, please contact:

Ms Hien Le

Education Manager

Australian Trade Commission - Hanoi

Tel: +84 4 3774 0317

E: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ms Trinh-Trinh

Education Manager

Australian Trade Commission – HCMC

Tel: +84 8 382 70621

E: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

WIN your Future Unlimited: third finalist from VIETNAM 2013

At the Australia Future Unlimited Education Roadshow on November 10th 2013 in Ho Chi Minh City, the Australian Government will congratulate Mr Nguyen Tan Khoi Minh as the third finalist of the Win Your Future Unlimited global competition, which asks students to design a digital postcard that describes how studying in Australia would help them achieve their future ambitions at www.futureunlimited.com.au. As a finalist, Minh will participate in a two-week study tour of Australia during December 2013, and compete to win a year of study at an Australian institution commencing in February 2014.

Minh’s entry beat over 3500 postcard submissions from students in 121 countries. The judges were particularly impressed by the graphics used in the image. They described it as a creative reflection of Australia’s multicultural society and diverse student community, which enhances its appeal as an education destination.

For further information, or to schedule an interview with the representative from the Australian Government or Minh on the day please contact:

Ms Trinh-Trinh, Education Manager on tel 382 70621 or at email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. before 9 November.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ                                                                                                   8/11/2013

Chủ đề:

“NGÀY HỘI THÔNG TIN GIÁO DỤC AUSTRALIA 2013 – TƯƠNG LAI KHÔNG GIỚI HẠN”

Hơn 50 trường đại học, cao đẳng nghề và trường trung học Australia sẽ đến tham dự Ngày hội Thông tin Giáo Dục Australia 2013, được tổ chức từ ngày 9-10 tháng 11 năm 2013. Đại diện các trường Australia sẽ đến Hà Nội và Hồ Chí Minh để gặp gỡ với các em học sinh và phụ huynh quan tâm muốn theo đuổi nền giáo dục quốc tế tại Australia. Đồng thời, họ có thể tham dự các hội thảo tại triển lãm cũng như gặp gỡ các trường đối tác tại Việt Nam. Với hơn 22.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia, Việt Nam đứng thứ 4 về số lượng sinh viên quốc tế nhập học tại đây.

Hiện nay ngày hội Thông tin Giáo Dục Australia 2013 lần thứ 10 là triển lãm giáo dục thường niên duy nhất ở Việt Nam do Chính phủ Australia tổ chức. Sự kiện nhằm tạo điều kiện cho sinh viên và phụ huynh Việt Nam được tiếp cận và nghiên cứ chất lượng cũng như sự đổi mới trong nền giáo dục Úc.

Ngài Hugh Borrowman, Đại Sứ tại Việt Nam sẽ chào đón đại diện của các trường và khai mạc triển lãm tại Hà Nội vào ngày 9 tháng 11 năm 2013. “Tôi rất vui mừng đón tiếp hơn 50 trường đại học, cao đẳng nghề và trung học Australia đến tham dự Ngày hội Thông tin Giáo Dục Australia. Năm nay là năm đặc biệt kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam và giáo dục là mối hợp tác lâu bền nhất và là nền tảng cho quan hệ song phương giữa hai nước”. Tại TP Hồ Chí Minh, Ngài John McAnulty, Tổng Lãnh Sự Quán Úc sẽ khai mạc buổi triển lãm vào Chủ Nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013.

Australia hiện tại vẫn là một trong những điểm đến du học hấp dẫn nhất cho sinh viên Việt Nam không chỉ bởi danh tiếng quốc tế về chất lượng vượt trội trong giáo dục và nghiên cứu, mà còn là một quốc gia an toàn, đa văn hóa và thân thiện để sinh sống và học tập. Australia đem đến lựa chọn giáo dục đa dạng cho sinh viên quốc tế đang muốn phát triển sự nghiệp như một “công dân toàn cầu”. Bằng cấp của các cơ sở giáo dục Australia (từ bậc phổ thông, đến cao đằng nghề và đại học) được công nhận và đánh giá cao trên toàn thế giới.

Thông qua Ngày hội Thông tin Giáo Dục Australia 2013, học sinh và phụ huynh sẽ có cơ hội thảo luận trực tiếp với các đại diện từ các trường Australia để nhận được thông tin chính thức về các khóa học, chi phí và

điều kiện sinh sống, học tập cũng như thủ tục, hồ sơ nhập học. Ngoài việc gặp mặt trực tiếp các đại diện của trường, học sinh và phụ huynh quan tâm có thể tham dự các Hội thảo cung cấp các thông tin toàn diện và thực tế, như: sinh sống và học tập tại Australia, chương trình học bổng của Chính Phủ và các thủ tục về xin cấp visa cho sinh viên.

Ngày hội Thông tin Giáo dục Australia 2013 sẽ diễn ra ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tại các địa điểm sau:

Hà Nội

08.30 – 14.00, Thứ Bảy,

Ngày 9 Tháng 11 Năm 2013

Khách Sạn Daewoo Hanoi

360 Kim Mã, Quận Ba Đình

TP Hồ Chí Minh

09.30 – 15.00, Chủ Nhật,

Ngày 11 Tháng 11 Năm 2012

Khách Sạn Sheraton

88 Đồng Khởi, Quận 1

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Cô Lê Thị Thu Hiền

Giám đốc Giáo dục

Cơ quan Thương mại Australia – Hà Nội

Tel: +84 4 3774 0317

E: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Cô Trịnh Phan Thùy Trinh

Giám đốc Giáo dục

Cơ quan Thương mại Australia – TP.HCM

Tel: +84 8 382 70621

E: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

CUỘC THI WIN YOUR FUTURE UNLIMITED: NGƯỜI CHIẾN THẮNG TUẦN BA TỪ VIỆT NAM 2013

Trong Ngày Hội tại TP. HCM, đại diện Chính Phủ Australia sẽ chúc mừng em Nguyễn Tấn Khôi Minh là người chiến thắng tuần Ba của cuộc thi thiết kế bưu thiếp trực tuyến “Win Your Future Unlimited” do Chính Phủ Australia tổ chức toàn cầu tại website www.futureunlimited.com.au. Minh sẽ cùng với 6 người chiến thắng khác tham gia khóa học 2 tuần tại Australia trong tháng 12 và có cơ hội dành giải thưởng lớn nhất của cuộc thi là một năm học tại Australia.

Minh đã vượt qua hơn 3500 người dự thi đến từ 121 quốc gia trên thế giới. Ban giám khảo đặc biệt ấn tượng với các hình ảnh trong bưu thiếp của Minh. Các hình ảnh phản ánh một cách sáng tạo Australia là xã hội đa văn hóa và cộng đồng sinh viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Điều đó khiến Australia trở thành điểm đến du học hấp dẫn.

Để biết thêm chi tiết, đặt lịch phỏng vấn với đại diện Chính Phủ Australia hoặc Minh, vui lòng liên hệ:

Cô Trịnh Phan Thùy Trinh, Giám Đốc Giáo Dục tại 3827 0621 hoặc email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 9/11/2013.

 

(nguồn: Đại sứ quán Úc cung cấp)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 25 trong tổng số 26

trinhduyson